Rekenregels per 1 juli 2023 zijn bekend

De rekenregels die vanaf 1 juli 2023 van kracht zijn, zijn onlangs bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze regels omvatten niet alleen de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon, maar ook de impact daarvan op uitkeringsbedragen. Per 1 juli stijgt het maximumdagloon.

Het nieuwe maximumdagloon, dat geldig is vanaf 1 juli 2023, is opgenomen in de bijgewerkte rekenregels van die datum (pdf). Dit bedrag stijgt met 3,13% als gevolg van de eerdere bekendmaking van de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023. Als gevolg van deze stijging veranderen ook de daglonen van uitkeringen op basis van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). Het maximumdagloon voor deze sociale verzekeringen stijgt van €256,54 naar €264,57 per 1 juli. In het document met de rekenregels vind je tevens de nieuwe uurlooncriteria die gelden voor het jeugd-LIV in 2023.

Maximumdagloon is van belang voor WAZO-uitkering

Het maximumdagloon heeft ook betrekking op uitkeringen uit hoofde van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo bedraagt het zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof 100% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon. Tijdens het aanvullend geboorteverlof verstrekt het UWV de werknemer een uitkering van 70% van het dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. Dit maximumbedrag geldt ook voor uitkeringen bij betaald ouderschapsverlof.

Geen wijziging in maximumpremie- en -bijdrageloon 2023

Er zijn geen wijzigingen in het maximumpremieloon en het maximumbijdrageloon voor 2023. Bij het berekenen van de verschuldigde sociale verzekeringspremies via de aangifte loonheffingen hoeft de werkgever alleen premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bepaalde grens, het zogenaamde maximumpremieloon. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld en blijft gedurende het jaar ongewijzigd. Het maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bedragen in heel 2023 €66.956.

Gerelateerd nieuws